Iedereen is ervan overtuigd dat sociale contacten en beweging ontzettend belangrijk zijn. Juist in  coronatijd is zowel beweging als het aantal sociale contacten fors afgenomen en vele verenigingen en  stichtingen zijn met een (forse) afname van hun ledenaantallen geconfronteerd. Het is dan ook  ontzettend belangrijk dat wij sociale contacten en beweging stimuleren en zo mogelijk faciliteren. De  VVD is van mening dat er, in principe, in alle kernen een ontmoetingsplek en de mogelijkheid tot  bewegen (sporten) voor iedereen aanwezig moet zijn. Wij zijn ons bewust van de huidige financiële  situatie van onze Gemeente en zijn op basis daarvan van mening dat dit soort voorzieningen primair  door vrijwilligers uit de betreffende kernen gedragen dienen te worden.  

De gemeente heeft slechts een faciliterende functie en moet de samenwerking tussen de besturen van  de diverse verenigingen en stichtingen stimuleren en bevorderen. De afgelopen raadsperiode is er voor  vele tienduizenden euro’s in externe onderzoeken geïnvesteerd en dit heeft ons niet dichter bij een  oplossing gebracht. Diverse dorpsraden en verenigings- en stichtingsbesturen hebben hun onvrede  over deze onderzoeken laten blijken en aangegeven dat deze teveel gestuurd waren en dat zij de door  hen ingebrachte opmerkingen en wensen onvoldoende terugvonden. 

De VVD gelooft niet in het door dure externe onderzoeksbureaus, van bovenaf, opleggen van een  accommodatiebeleid en ziet veel meer in het, in goed overleg met de diverse besturen, clusteren en  efficiënter gebruiken van de diverse accommodaties. In Andijk, Medemblik en Wognum zijn hier al  mooie voorbeelden van en blijkt dit te werken. Wij zouden dan ook graag zien dat een medewerker van  de afdeling leefomgeving en sport vrij gemaakt wordt om, in goed overleg met de besturen van de  diverse verenigingen en stichtingen, de mogelijkheden in deze te onderzoeken en zo een eigen  accommodatiebeleid te ontwikkelen. 

Zwembaden. 

Nederland telt op dit moment 352 gemeentes en ca. 250 buitenbaden. Dit houdt in dat de gemiddelde  gemeente in Nederland 0,7 buitenbad tot haar beschikking heeft. De Gemeente Medemblik heeft 5 buitenbaden en komt daarmede ver boven de gemiddelde Neder landse Gemeente uit. Het is duidelijk dat dit op termijn niet houdbaar is en dat er bij benodigde grote investeringen keuzes  gemaakt zullen moeten worden. Het is goed om op dit gebied, in goed overleg met de besturen van de diverse zwembaden, nu reeds  een visie te ontwikkelen zodat wij straks niet met onverwachte zaken geconfronteerd worden. 

Zwembad de Zeehoek. 

Over dit zwembad is de afgelopen jaren al veelvuldig gedebatteerd en er zijn hierover al diverse moties  en amendementen aangenomen. Aan onderzoekskosten is tussen de EUR 200.000,- en EUR 300.000,- uitgegeven en ondanks dit verkeren wij nog in een onderzoeksfase. Voor de VVD is duidelijk dat dit  zwembad aan vervanging toe is en dat het dermate ongunstig op het Zeehoek-terrein gesitueerd is dat  het de verdere ontwikkeling van dit terrein blokkeert.  

Wij zijn dan ook een groot voorstander van het ontwikkelen van het Zeehoek-terrein voor woningbouw  in combinatie met een nieuw zwembad óf op het Zeehoek-terrein óf op de Westrand. Met de opbrengst  van het Zeehoek-terrein kan al een flink deel van het nieuwe zwembad gefinancierd worden waardoor  wij 2 vliegen in een klap slaan. Bovendien zorgen de nieuwe woningen voor extra OZB-inkomsten. 

MFA Abbekerk. 

Ook over dit plan wordt al jaren van gedachten gewisseld en ook hier zitten wij nog in de onderzoeks fase. Door een meerderheid van de raad is gekozen voor 90% renovatie van het huidige MFA omdat dit  goedkoper zou zijn. 

Wij staan nog steeds niet achter deze keuze en zijn van mening dat niet alleen het huidige dorpshuis  maar ook de basisschool de Plaats aan vervanging toe is. Mogelijk dat dit nog enkele jaren uitgesteld  kan worden maar voor ons is duidelijk dat hier niet te lang mee gewacht kan worden. Wij zijn ervan  overtuigd dat het goedkoper is om nu, in één keer, een nieuw MFA te bouwen dan eerst het dorpshuis  voor 90% te renoveren en vervolgens, over enkele jaren, een nieuwe school te bouwen.  Hier komt nog bij dat het terrein van de Plaats dan voor woningbouw vrijkomt zodat er in Abbekerk ook  de broodnodige woningen gebouwd kunnen worden. Bovendien kan met de opbrengst van dit terrein  een deel van het nieuwe MFA gefinancierd worden. De VVD zal zich dus blijven inzetten voor deze  aanpak en een herkansing voor een echt nieuw dorpshuis. 

Tweede sporthal Wognum. 

De verenigingen in Wognum en WF SEW ondervinden al jaren dat er onvoldoende sporthal-capaciteit  beschikbaar is en ieder jaar weer is het knokken om de beschikbare uren. E.e.a. is ook bevestigd door  een onafhankelijk adviesbureau en tevens is gebleken dat, zolang er nog geen tweede sporthal staat,  de komst van een tijdelijke blaashal absoluut noodzakelijk is. 

Er zijn ook al diverse moties aangenomen om dit te realiseren en de betrokken verenigingen hebben  hier ook al veel tijd en energie in geïnvesteerd. Zij zijn dan ook bijzonder gefrustreerd dat, ondanks al  hun inspanningen, er nog steeds geen tijdelijke en blijvende oplossing gerealiseerd is.  De VVD is van mening dat dit al veel te lang geduurd heeft en dat, in het jaar na de installatie van het  nieuwe college, er een tijdelijke en blijvende oplossing getroffen dient te worden. De VVD zal zich  hiervoor blijven inzetten. 

Top- en breedtesport. 

Wij staan achter het huidige beleid van top- en breedtesport waarbij wij wel enkele kanttekeningen  willen plaatsen: 

  • De topsport mag niet ten koste van de breedtesport gaan. 
  • Het topsportbeleid wordt uitgevoerd door Team Medemblik dat niet transparant is en geen  verantwoording aan de gemeenteraad aflegt.  
  • De VVD is van mening dat Team Medemblik volledig transparant moet zijn en jaarlijks  verantwoording aan de Gemeenteraad dient af te leggen. 
  • De bestuurders van Team Medemblik mogen geen band met bestuurders van subsidie  aanvragende verenigingen e/o stichtingen hebben. 
  • Het maximaal voor topsport beschikbare bedrag is verlaagd van EUR 150.000,- tot EUR  125.000,- per jaar. Dit lijkt een forse verlaging maar hierbij moet wel worden opgemerkt dat  het salaris van de topsportmanager overgeheveld is van de topsport-pot naar de algemene  salarispost van de Gemeente. Het gebrek aan transparantie is hiermede verder toegenomen en  de VVD is er dan ook voorstander van om in het subsidieplafond voor topsport ook het salaris  van de topsport-manager mee te nemen.

Tenslotte is er een jaar geleden een motie van de VVD aangenomen om de op dit moment meest  succesvolle topsportster van onze Gemeente (Irene Schouten) uit de topsport-pot een sponsorbedrag  van EUR 5.000,– toe te kennen. Het is voor ons teleurstellend dat deze motie, in het preolympische  jaar, nog steeds niet uitgevoerd is en wij gaan ons inzetten om deze omissie z.s.m. te verhelpen. 

Consultatiebureaus in Abbekerk en Andijk.  

De consultatiebureaus in Abbekerk en Andijk zijn gesloten zonder dat er onderzocht is of deze  consultatiebureaus bij andere zorg verlenende instanties zoals bijv. een huisartsenpraktijk of  bejaardentehuis ondergebracht kunnen worden. Wat ons betreft dient alsnog met spoed onderzocht  te worden of de consultatiebureaus in Abbekerk en Andijk bij andere zorg verlenende instanties onder gebracht kunnen worden.