Onze gemeente heeft de afgelopen jaren met forse tekorten afgesloten waardoor wij onze reserves hebben moeten aanspreken. Als gevolg hiervan is ons weer- standsvermogen beneden de kritische grens terecht- gekomen en loopt er op dit moment een onderzoek naar de gevolgen hiervan. Ook is de onroerendezaakbelasting (ozb) hierdoor, tot ongenoegen van de VVD, eind 2020 met meer dan de inflatiecorrectie verhoogd.

De oorzaak van deze tekorten komt vrijwel geheel voor rekening van het sociaal domein w.o. de jeugdzorg. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de tekorten op de jeugdzorg in Medemblik tot de hoogste van Nederland behoren en dat Hollands Kroon, met een totaal andere werkwijze, waarbij zij de inkoop van de zorg uitbesteed hebben, aanzienlijk beter presteert. Hierbij is bijv. het aantal aanbieders zeer fors terug- gebracht waardoor de onderhandelings-, controle- en administratiekosten navenant afgenomen zijn. Daarnaast heeft de gemeente tot op de dag van vandaag niet in kaart gebracht hoeveel geld er in zijn totaliteit (incl. de personeelslasten) naar het sociaal domein gaan.

De VVD heeft hierover haar zorgen meerdere keren uitgesproken maar tot op heden heeft dit niet tot gewijzigd beleid en een afname van de kosten van het sociaal domein geleid. Sterker nog; ondanks een forse extra bijdrage van het rijk is vlak voor het zomerreces, door het college bekendgemaakt, dat het tekort opnieuw fors opgelopen is. Het is voor de VVD duidelijk dat dit niet zo door kan gaan en dat er fors op het sociaal domein bezuinigd zal moeten worden.

Om dit te bereiken willen wij de totale kosten (incl. de personeelskosten) van het sociaal domein in kaart gebracht zien en daarnaast willen wij met spoed onderzocht zien of de Hollands Kroon-werkwijze ook in Medemblik toepasbaar is en willen wij de consequenties hiervan gerapporteerd krijgen.

Als onderdeel van deze operatie willen wij het aantal aanbieders fors terug gebracht zien waarbij er alleen nog ruimte is voor aanbieders die aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

Zoals hierboven aangegeven, dienen de uitgaven voor het sociaal domein fors verlaagd te worden. Om de tekorten weg te werken zullen echter ook de gemeentelijke inkomsten verhoogd dienen te worden. In hoofdstuk 1 hebben wij reeds aangegeven dat wij de komende periode 2.000 huizen willen laten bouwen. De bouw van 2.000 huizen zal (bij een gemiddelde OZB van € 500,- per woning) op jaarbasis structureel € 1.000.000,- aan extra inkomsten opleveren. Daarnaast levert dit eenmalig een zeer fors bedrag aan leges-opbrengsten op en zullen wij de grondexploitatie in een aantal gevallen (zoals bij het Zeehoek-plan) ook positief kunnen afsluiten. De bouw van woningen is allereerst nodig om aan de grote vraag te kunnen voldoen maar helpt ook om onze begroting sluitend te krijgen. Het is te gemakkelijk om de tekorten in het sociaal domein op de inwoners af te wentelen en de OZB (fors) te verhogen. De VVD is en was hier geen voorstander van en wil zich ervoor inzetten dat de OZB de komende raadsperiode uitsluitend met de inflatiecorrectie verhoogd wordt.

Het college moet vanaf 2022 de rechtmatigheidsverantwoording invoeren. De VVD kiest hierbij voor de onafhankelijke functie van controller. Verder hebben wij de inkoopprocedure al meerdere keren ter discussie gesteld. De VVD wil het inkoopproces evalueren en daarbij de daaruit voortvloeiende aanbevelingen uitgevoerd zien. Daarnaast dient bij deze evaluatie ook de mogelijkheden tot regionale samenwerking te worden meegenomen en dient aandacht te worden besteed aan de mogelijkheden om lokaal dan wel regionaal in te kopen.