De woningnood in Medemblik is, net als in de rest van de regio en Nederland, ontzettend hoog. Daarom is voor de VVD Medemblik het laten bouwen van vooral betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen de eerste prioriteit. 

Wij zien de woningbouwopgave als ons belangrijkste speerpunt voor de komende raadsperiode en gaan hier dan ook volop op inzetten. Het begin is er; het gaat er nu om om dóór te pakken, door te ontwikkelen en uit te voeren! Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor zal een andere aanpak op diverse gebieden, waaronder organisatorische maatregelen, noodzakelijk zijn.De eerste stappen zijn hierin inmiddels gezet maar het is duidelijk dat er nog vele moeten volgen.

De komende periode willen wij 2.000 woningen laten ontwikkelen en bouwen. Wij gaan hierbij uit van de volgende verdeling:

 • Andijk 350 w.o. Lintlocatie 1 t/m 4, Asonia en Hoekweg
 • Medemblik 350 w.o. Dek terrein en Molenblik
 • Wervershoof 350 w.o. De Kaag, De Tegel en het Zeehoek-terrein
 • Wognum 375 w.o. Bloesemgaerde Nrd, Commandeur, Scholtens en Kamp
 • Kleine kernen 390
 • Burgerinitiatieven 185
 • Totaal: 2.000

Regionaal gezien kunnen wij ons helemaal vinden in de ambitie van de Westfriese Bedrijvengroep wat betreft woningbouw: 20.000 woningen in de regio waarvan 10.000 binnenstedelijk en 10.000 buitenstedelijk. Dit betekent voor Medemblik ca. 4.000 woningen en dat zal behalve een andere werkwijze ook extra personele inzet vragen. Wij realiseren ons dat ons huidige contingent hiervoor onvoldoende is en dat wij onze lobby bij de provincie en Den Haag zullen moeten versterken. Het nieuwe gemeentebestuur zal zich hiervoor, samen met de rest van de regio, moeten inzetten. Wij moeten ook de aanwezige ruimte (ook buitenstedelijk) beter benutten. Daarvoor zullen wij provinciale medewerking nodig hebben en ook hier moet de gemeente op inzetten.

Er is in al onze kernen behoefte aan woningen om de jongeren in het dorp te houden. Wij willen mogelijkheden om hierop in te zetten zoals CPO en andere bijzondere woonvormen; prestatieafspraken en bij nieuwe woningen (of verkoop van corporatiewoningen) willen wij een zelfbewoningsplicht stimuleren en daarnaast willen wij ook andere anti-speculatie-bepalingen opnemen.

Wij zetten in op het bouwen van woningen voor de eigen inwoners waardoor ook de wachtlijsten voor huurhuizen verkleind dan wel weggewerkt kunnen worden. Het is duidelijk dat het bouwtempo daarvoor omhoog moet. De ontwikkeling en uitvoering van initiatieven neemt teveel tijd in beslag en een flink aantal inwoners heeft hierover hun frustraties richting ons uitgesproken. De VVD zal er alles aan doen om dit proces te versnellen en pleit voor de inrichting van een bouwloket dat onze inwoners, bij de realisering van hun bouwplannen, moet ondersteunen en begeleiden.

 

In de afgelopen raadsperiode is gewerkt aan de ontwikkeling en afronding van de onderstaande plannen:
 • Andijk: Afronding Fruittuinen en start ontwikkeling Asonia-terrein.
 • Abbekerk: 38 woningen Nieuwe Bonte Paard en IJsbaan.
 • Benningbroek: Transformatie landbouwschool.
 • Hauwert: Tuinstraat.
 • Medemblik: DEK-terrein, MAZ en Molenblik.
 • Midwoud: Uitbreiding Tripkouw – Transformatie de Buurt.
 • Nibbixwoud: SEW
 • Onderdijk: Volgende fase Schuitvaerder.
 • Oostwoud: Transformatie Kogge 1 en 3.
 • Opperdoes: Transformatie verzorgingshuis en zuurkoolfabriek.
 • Sijbekarspel: Wilgenrak
 • Twisk: Transformatie de Maar.
 • Wervershoof: TV de Kaag en de Tegel.
 • Wognum: Transformatie politiebureau – Ontwikkeling Bloesemgaerde Noord
 • Zwaagdijk-West:  Start de Perenlaan
 • Zwaagdijk-Oost: Het Lint
Daarnaast zijn de mogelijkheden binnen onze organisatie, voor woningbouw,
op een aantal punten versoepeld.
 • beperkende gemeenteregels voor bouwplannen zijn verruimd zodat vaker medewerking mogelijk is.
 • de personeelscapaciteit in het gemeentehuis is vergroot waarbij woningbouw als eerste prioriteit geldt.
 • toestemming voor de omzetting van woningen naar huisvesting voor arbeidsmigranten wordt niet meer gegeven, zodat deze woningen voor onze woningmarkt behouden blijven.
 • Parkeernormen zijn versoepeld en panden kunnen eenvoudiger tot woning getransformeerd worden.
Dit alles is niet genoeg om de enorme druk op de woningmarkt weg te nemen. Daarom hebben wij ons sterk gemaakt voor een woningbouwplan op het Zeehoek-terrein in Wervershoof (in combinatie met de ontwikkeling van een nieuw zwembad) en voor een woningbouwplan van 350 huizen op De Commandeur in Wognum. Deze kansen mogen wij niet laten liggen. Er zijn nog de nodige hobbels te nemen en wij willen ons daar de komende periode voor inzetten.
 
Bij het onderwerp bouwen is het tekort aan ambtelijke capaciteit een steeds terugkerend probleem. De VVD is van mening dat de gemeente het maken van bestemmingsplannen voor de grotere woningbouwprojecten meer aan ontwikkelaars e/o corporaties moet overlaten. Zij hebben daar de kennis en de capaciteit voor en kunnen dat dus veel sneller. Natuurlijk blijven de besluitvorming en de controle/ handhaving (de wettelijke taken) altijd bij de gemeente, maar daarvoor en daarna is er veel mogelijk. De gemeente moet afstappen van de wens om alles zelf te organiseren en uit te voeren en veel meer een regisserende rol vervullen.
 
De VVD wil in de komende raadsperiode de onderstaande zaken gerealiseerd zien:
 • De gemeente moet de actieve grondpolitiek weer oppakken zodat wij zelf meer uit te geven bouwgrond in bezit krijgen.

 • Wij willen meer mogelijkheden voor situaties waarin kinderen een woning voor hun ouders (of andersom) op hetzelfde perceel willen realiseren. Daarnaast moeten de regels voor mantelzorgwoningen verruimd worden en moet op een eenvoudige manier ruimte zijn voor de realisatie van knarrenhoven en kleinschalige zorgboerderijen voor ouderen.

 • De mogelijkheden om in leegstaande panden starters- of ouderenappartementen te realiseren moeten verruimd worden. Daarnaast moeten wij investeren in het transformeren van (kantoor)panden en het wonen boven winkels.

 • De VVD zou graag zien dat de gemeente ook met creatieve nieuwe woonvormen zoals Tinyhouses, flex- en kangoeroewoningen aan de slag gaat. Bij Asonia en in het alternatieve Zeehoekplan zijn een flink aantal flexwoningen opgenomen en wij zien dit als een goed voorbeeld voor soortgelijke initiatieven.

 • Op het DEK-terrein wordt geëxperimenteerd met welstandsvrij bouwen. De VVD wil minder welstandsregels en meerdere pilots op dit gebied.

 • Wij willen meer goedkope koopwoningen (ambitieniveau minimaal 10%) tot € 225.000,- (prijspeil 2021) en meer huurwoningen voor de middenklasse.

 • De VVD wil een debat over een beleidsverandering op het permanent bewonen van recreatiewoningen. Wij vinden de huidige situatie, waarbij permanente bewoning al lang gedoogd wordt, onbevredigend. Inwoners moeten zekerheid hebben over hun toekomst en in dit verband wijzen wij ook op de 2 parken die op initiatief van de VVD een woonbestemming hebben gekregen. Wat ons betreft zou, daar waar sprake is van een volwaardige woning (conform Bouwbesluit), permanente bewoning mogelijk gemaakt moeten worden.

 • Wij willen aandacht voor doorstroming op de woningmarkt, bijvoorbeeld door het stimuleren van de bouw van zogenaamde levensloopbestendige woningen.

 • Daarnaast willen wij aandacht voor het scheefwonen in de sociaal huursector. Dit vergt een structurele aanpak waarbij er ook gekeken moet worden naar de oorzaken van het scheefwonen.

 • Meer regionale samenwerking, waarin we oog hebben voor elkaars problematiek en zo samen een betere lobby naar de Provincie Noord-Holland kunnen opzetten.

 • Wij willen dat de Westfriese gemeenten richting de provincie actiever gaan lobbyen om zelf de verantwoordelijkheid te krijgen om in onderling overleg, plekken voor nieuwbouw, zonder tussenkomst van de Provincie Noord-Holland, aan te wijzen. Het regionale woonakkoord is het uitgangspunt voor het bouwen van woningen in Westfriesland.

 • Investeren in kansrijke vormen van duurzame energie voor Westfriesland, om woningen en bedrijven op een verstandige manier te verduurzamen.
 • Private partijen kunnen de eigen inwoners bij het kopen van een woning een voorsprong van enkele maanden geven. Wij zouden graag zien dat hierover, door de betreffende investeerders, sluitende afspraken gemaakt worden.