De VVD wil een kleine, krachtige overheid die de kerntaken goed op orde heeft. De praktijk wijst uit dat de beste ideeën en oplossingen vaak van de inwoners zelf komen. De eigen verantwoordelijkheid, het eigen initiatief en de zelfredzaamheid moeten op deveerste plaats komen en pas dan moet de gemeente in beeld komen.

Uiteraard voorziet de gemeente wel in de basisvoorwaarden; zoals een veilige leefomgeving en een vangnet in de sociaal voorzieningen voor mensen die het niet op eigen kracht redden. Onze inwoners ervaren op het gemeentehuis nog te vaak een “nee tenzij”- in plaats van een “ja mits”-cultuur. De VVD is van mening dat deze “nee tenzij”-cultuur de komende raadsperiode, door een “ja mits”-cultuur, vervangen moet worden. Verder willen wij dat de inschakeling van (dure) adviesbureaus tot een minimum beperkt wordt en dat de organisatie/het college hiervoor de eigen verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast houdt het bij de gemeentegrens niet op en moeten wij op de belangrijke dossiers regionaal goed blijven samenwerken. Dat deden wij, dat moeten wij blijven doen en dat moeten wij intensiveren.

Voor diverse taken bestaan er gemeenschappelijke regelingen, op regio- of zelfs hoger niveau. Deze vervullen een nuttige functie maar leggen ook een groot beslag op de gemeentelijke middelen. De VVD is er voorstander van om deze regelingen elke vier jaar te evalueren en om op basis daarvan aanpas- singen ter discussie te stellen.

Bij het opstellen van nieuw beleid moeten alle belanghebbenden betrokken worden zodat er draagvlak gecreëerd wordt en teleurstellingen voorkomen kunnen worden. Onze inwoners raken steeds minder bij de landelijke en plaatselijke politiek betrokken.

Onze inspanningen moeten erop gericht zijn om onze inwoners meer bij het beleid te betrekken zodat de afstand tot de politiek weer verkleind wordt. Met name over de verkeersveiligheid zijn de afgelopen raadsperiode vele vragen gesteld en niet altijd voelden onze inwoners zich in deze serieus genomen. Het oplossen van verkeersknelpunten dient prioriteit te krijgen zodat ongelukken voorkomen kunnen worden.

Er wordt al heel lang gesproken over het opstellen van een nieuw gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. De VVD is van mening dat de tijd van afwachten voorbij is en dat er nu actie ondernomen dient te worden.

De renovatie van de Westfrisiaweg heeft een batig saldo van € 10.000.000,- opgeleverd. De VVD is van mening dat dit overschot gebruikt moet worden om de knelpunten langs deze weg op te lossen. Voor de gemeente Medemblik betekent dit dat een deel van dit geld ingezet moet worden voor de betere ontsluiting van het Industrieterrein Zwaagdijk Oost.

In het verlengde hiervan is de parkeerproblematiek in Medemblik nog steeds een groot probleem. Naar aanleiding hiervan pleiten wij ervoor om de eerder aangenomen motie m.b.t. vergunningparkeren met spoed uit te voeren. Dat houdt in dat bewoners van de binnenstad voor hun auto’s een vergunning krijgen om de gehele dag te mogen parkeren en dat mensen zonder vergunning niet mogen parkeren tussen 16:00 en 22:00 uur. Door voor dit tijdvak te kiezen wordt lang-parkeren voor toeristen, dagparkeren voor winkelpersoneel en kort parkeren voor niet-bewoners buiten de winkelstraten onmogelijk. Zij kunnen dan uitwijken naar het buitendijks parkeerterrein. De blauwe zone blijft wel bestaan, zodat Medemblik aantrekkelijk blijft als winkelcentrum. De VVD was, is en blijft tegenstander van betaald parkeren of andere maatregelen om de stad autoluw te maken.

De gemeente verkeert, zoals eerder besproken, in financieel zwaar weer. Voor ons betekent dit dat wij elke kans op mogelijke besparingen dienen te onderzoeken. In dit verband is de VVD van mening dat de gemeente z.s.m. (desgewenst op “no cure no pay”- basis) dient te onderzoeken of het voor de gemeente interessant en lucratief is om eigenrisicodrager voor de WGA te worden.

De afgelopen maanden is de bestuurskracht binnen onze gemeente uitgebreid onderzocht. De VVD is van mening dat de resultaten hiervan z.s.m. openbaar gemaakt dienen te worden zodat daar direct op geanticipeerd kan worden. Het is ons voor ons onbestaanbaar dat een eventuele inefficiëntie in de organisatie blijft voortbestaan. Eventuele tekortkomingen binnen de organisatie dienen direct opgelost te worden.

Tenslotte hebben wij de afgelopen raadsperiode ervaren dat moties en amendementen niet uitgevoerd zijn of, in een aantal gevallen, zonder overleg met de raad door het college teruggedraaid zijn. Dit is in strijd met ons demaocratisch principe en wij willen van het nieuwe college dan ook de toezegging dat dit niet meer zal gebeuren.

Wabo-klankbordgroep

Bij onze evaluatie van deze klankbordgroep zijn wij tot de conclusie gekomen dat de samenstelling ervan niet representatief is en dat de inschakeling ervan vertragend werkt. Daarnaast legt het onnodig beslag op de ambtelijke organisatie en zijn wij voor een vermindering van de regeldruk. Op basis hiervan pleiten wij voor afschaffing van deze klankbordgroep.