Medemblik verduurzaamt en daar staan wij als VVD Medemblik volledig achter. Fossiele ener giebronnen worden vervangen door hernieuwbare. Dat zijn flinke veranderingen die om verstandige  keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijn en leefbaar  Medemblik. Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen wij ervoor  dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energie 

netwerken waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk  behouden wij voor de toekomst wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn. De circulaire  economie biedt grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. Medemblik voert wat ons betreft een actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. Wanneer het  effectief bijdraagt aan het milieu, de regionale- en lokale economie, kopen wij onze producten en  diensten duurzaam en circulair in. 

Het klimaat verandert in rap tempo, waardoor extremere weersomstandigheden onze regio zullen  beïnvloeden. Dit door de stijging van het waterpeil of juist lange droogte en een te laag waterpeil. De VVD vindt het belangrijk dat we passende maatregelen nemen voor een klimaatbestendig  Medemblik en Westfriesland voor 2050. 

De VVD streeft naar een energieneutraal Medemblik in 2050 en wil milieubewust ondernemen  stimuleren, waarbij wij een grote rol zien voor de lokale opwekking en opslag van duurzame energie.  Voor de energietransitie hebben we de volgende principes: 

De VVD wil; 

  • Inwoners en ondernemers centraal stellen. Ideeën en initiatieven krijgen de ruimte en er moet gekeken  worden naar de oprichting van een West-Friese Energie Coöperatie.  
  • De verduurzaming moeten wij betaalbaar houden voor de inwoners. Er moet zoveel mogelijk ruimte  zijn om hierin als bewoner of ondernemer zelf de regie te nemen. Waar nodig wordt hulp geboden.  Daarbij vertrouwen wij op de markt voor de meest voordelige oplossingen.  
  • De verduurzaming stap voor stap invoeren, beginnend daar waar voldoende draagvlak voor is. Kijken  waar nog meer mogelijkheden liggen buiten de zon- en windenergie om. Denk aan kernenergie (kleine  centrales), waterstof maar ook aan isolatie van woningen.  
  • Geen kostbare bouw-, agrarische en natuurgrond offeren aan windparken en zonneweides. Eerst  bekijken wij wat er mogelijk is in de woonwijken en op de industrieterreinen met zonnecellen op daken. Samenwerken en openstaan voor slimme, innovatieve ideeën en wij willen op basis van gelijkwaar digheid met elkaar samenwerken. De procedure om laadpalen en zonnecellen aan te vragen moet  vereenvoudigd worden.