VVD Medemblik is trots op de ondernemers w.o. de agrariërs die wij rijk zijn. De afgelopen anderhalf
jaar heeft aangetoond dat een goede economie van groot belang is voor Medemblik en onze regio. Als
het goed gaat met de ondernemers, gaat het goed met de regio. Het midden- en kleinbedrijf moeten
wij koesteren en blijven stimuleren.

De afgelopen vier jaar is het startersloket Westfriesland doorontwikkeld, de bedrijventerreinen worden steeds beter bereikbaar (onder andere door de ingebruikneming van de N23) en zijn er veel mooie bedrijven bijgekomen in Medemblik en de regio.

Een belangrijk aandachtspunt voor de VVD Westfriesland is om de komende periode meer de focus te leggen op het aantrekken van arbeidskrachten en het faciliteren van onderwijsplekken. Dit om de ondernemers de kans te geven verder met hun onderneming te groeien en de inwoners meer werkgelegenheid en uitdaging te bieden.

Daarnaast is het ook belangrijk dat we kijken naar de doorgroeimogelijkheden van mensen die graag aan het werk willen, maar nu afhankelijk zijn van de Participatiewet. Ondernemers w.o. agrariërs en arbeidsparticipanten kunnen elkaar verder helpen als we hier de juiste samenwerking in vinden en kijken naar mogelijkheden.

De VVD wil meer;

– Uniformering van voorschriften binnen de 7 West-Friese gemeenten en vermijding van onnodige regeldruk. Vanuit de overheid zijn ondernemers het best geholpen met heldere en eenduidige regelgeving.

– Bedrijventerreinen vitaal houden door goed onderhoud, goede bereikbaarheid en passende faciliteiten. Zo bevorderen wij innovatie en kennisuitwisseling. Wij willen bevorderen dat gebouwen, die niet meer voldoen, een nieuwe bestemming krijgen of vervangen worden.

– Stimulering en ontwikkeling van de agrarische sector in samenwerking met Greenpoort Noord Holland Noord. Wij ondersteunen initiatieven voor innovatie en verduurzaming, ook op het gebied van de industrie.

– Bedrijven (blijven) stimuleren in het faciliteren van onderzoekplaatsen voor HBO-/WO-niveau. Ook zijn wij voor meer dependances van het HBO in de regio.

– Toerisme benutten om een bredere basis te bieden om lokale voorzieningen in stand te houden. Wij willen dan ook ruimte bieden aan initiatieven die het toerisme in onze regio bevorderen mede door het investeren in toeristische trekpleisters.

– Wij zijn bereid om de mogelijkheden voor grootschalige opvang van arbeidsmigranten in onze regio te
onderzoeken. Hierbij is ons uitgangspunt dat onze woonquota hierdoor niet beïnvloed worden.

Opperdoes.
De eigenaren van de enige supermarkt in Opperdoes willen stoppen waardoor Opperdoes haar enige
supermarkt dreigt te verliezen. Dit zou de “leefbaarheid” in Opperdoes niet ten goede komen en het
is dan ook van groot belang dat deze supermarkt voorgezet wordt. Een lokale ondernemer is bereid
om deze supermarkt over te nemen en op de plek van deze supermarkt een aanzienlijk grotere
supermarkt te bouwen. Om de supermarkt rendabel te kunnen exploiteren zou de oppervlakte
moeten toenemen van 800 tot 1.250 m2 meter. De VVD juicht dit ondernemerschap van harte toe
en is van dan ook van mening dat wij hier onze medewerking aan moeten geven. Alleen hierdoor
kan de leefbaarheid op het huidige niveau gehandhaafd blijven en zelfs nog vergroot worden.