Cultuur
De VVD hecht aan het behoud van onze Nederlandse cultuur en lokale tradities en wil daar van overheidswege niet aan laten tornen.

Cultuurhistorie is een belangrijke onderscheidende factor van onze gemeente. De VVD staat achter het beleid de musea in de gemeente investeringssubsidies te verstrekken waarmee zij zich kunnen professionaliseren en meer bezoekers aantrekken. Wel moeten er duidelijke prestatieafspraken komen.

De VVD ziet graag dat er een visie ontwikkeld wordt voor behoud en herstel van de monumentale stads- en dorpsgezichten. Zo wordt de toeristische waarde van de gemeente vergroot.

Voorzieningen
De VVD steunt het nieuwe beleid waarbij er kritischer wordt gekeken naar de mogelijkheden van instellingen zelf. Gebruikers zullen moeten meebetalen, wat kunnen vrijwilligers doen en door krachten te bundelen kan bespaard worden. De zwembaden in de gemeente Medemblik zijn hier uitstekende voorbeelden van.

Besparingen zijn te vinden in het verduurzamen, het onder één dak brengen van voorzieningen en harmonisering van (termijn)contracten. Ook een meer commerciële benadering is noodzakelijk: bijvoorbeeld dorpshuizen zouden hun prijzen meer in lijn moeten brengen met reguliere horecaprijzen. Al is het alleen maar om de oneerlijke concurrentie voor bestaande horeca tegen te gaan. Als het mogelijk is moet de horeca in een dorpshuis verpacht worden aan een ondernemer, die heeft die beperkingen niet.

Sport
Een bloeiend sport- en verenigingsleven is, samen met goede voorzieningen, essentieel voor de leefbaarheid van de kernen. De VVD stimuleert sportverenigingen om samen te gaan werken met scholen en buitenschoolse opvang om de jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Ook topsport voor jeugd wordt actief gefaciliteerd. Sportverenigingen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en zoveel mogelijk werken met vrijwilligers. In het subsidiebeleid moeten hiervoor de voorwaarden geschapen worden.

Er is een nieuw subsidiebeleid gekomen voor groene sportvelden. Sportverenigingen die het technisch onderhoud van hun accommodaties zelf verzorgen (waarvan de gemeente de vruchten plukt) moeten hiervoor volgens de VVD een meer kostendekkende subsidie ontvangen. Zij dragen daardoor immers meer bij dan clubs die dit onderhoud laten uitvoeren door de gemeente, terwijl de onderhoudssubsidie van 65% niet voldoende is. Veel activiteiten komen namelijk op de schouders van de breedtesportverenigingen en hun vrijwilligers terecht, daarom zou de gemeente een faciliterende en stimulerende rol moeten innemen. Het subsidiebeleid dient op dit punt aangepast te worden.

Bij een lokale vraag kan de gemeente in directe zin een rol spelen bij het inrichten van sport- en spelaccommodaties, bijvoorbeeld trapveldjes voor de jeugd. Wel kan er dan van de buurtbewoners zelf worden verlangd dat ze het heel, schoon en veilig houden.

Onze gemeente heeft een prominente positie in de topsegmenten van zeilen, handbal en skeeleren. Wij vinden dat de gemeente zich actief moet inzetten om de topsport in onze gemeente te behouden en zelfs te verbeteren. Met name op het gebied van accommodaties kan de gemeente een rol van betekenis spelen. De gemeente moet zich sterk maken voor behoud van de Regatta voor de kust van Medemblik. Het is wel zaak dat de aandacht voor stimulering van topsport niet ten koste gaat van de breedtesportverenigingen.

Kinderen & Jongeren
Ieder kind verdient een veilige leefomgeving om in op te groeien, maar de VVD wil geen overdreven risicomaatschappij creëren. Kinderen worden groot door te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. Wij gaan mensen niet vertellen hoe zij hun kind moeten opvoeden.

Maar uiteraard moet de gemeente wel de mogelijkheid bieden om mensen te helpen waar het echt nodig is omdat zaken uit de hand lopen. Ook als dit nog niet in het kader van de Jeugdwet gebeurt. Hier speelt het Centrum voor Jeugd en Gezin een rol. De VVD wil dat zoveel mogelijk voorzieningen en mensen die met kinderen te maken hebben, onder één dak worden geplaatst, in ieder geval moeten ‘achter de deur’ (de ‘backoffice’) alle professionals duidelijk weten wie waarvoor verantwoordelijk is en van elkaar weten wat ze doen. Wij geloven in centralisatie van specialistische dienstverleners.

Het werk van de jeugdwerkers mag niet alleen op probleemjongeren gericht zijn. Om aantoonbaar goede initiatieven van jongerencentra en –verenigingen niet te verliezen, wil de VVD dat de jeugdwerker maatwerk levert daar waar nodig. Alle jeugdwerkers werken vanuit het gemeentehuis en niet verspreid.

Onderwijs
De verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting dient te liggen bij de onderwijsstichtingen (schoolbesturen). Het IHP is hiertoe een eerste aanzet, maar de VVD streeft naar doordecentralisering van gelden in de nabije toekomst.

Van de aanwezige schoolgebouwen staat een deel van de lokalen leeg. Voorop staat ons streven de demografische groei te stimuleren. In de tussentijd kunnen de leegstaande gebouwen in het accommodatiebeleid een rol spelen.

Toekomstige besparingen op leerlingenvervoer gaan wat de VVD betreft niet ten koste van zorgleerlingen. Het budget is wat ons betreft bedoeld voor kinderen die vanwege een geestelijke of lichamelijke handicap naar een speciale school moeten.