Werk is de beste uitkering. Die basisprincipes van de VVD zijn:
-Wie kan werken, werkt.
-Iedereen werkt naar vermogen: wat kunt u wel, in plaats van: wat kunt u niet.
-Ook als u niet werkt, werkt u mee. Dit betekent dat je een tegenprestatie verricht (zonder dat dit ten koste gaat van reguliere banen).
-Eigen verantwoordelijkheid staat voorop.
-De gemeente ondersteunt en treedt met maatregelen op waar nodig.

Er zal bespaard moeten worden op de uitvoering. Dat kan door te snijden in de (digitale) papierwinkel, onnodige regels en procedures te schrappen. Dan blijft er genoeg geld over om het budget te gebruiken waarvoor het bedoeld is. Verder ziet de VVD misbruik van uitkeringen als diefstal en daartegen moet keihard worden opgetreden.

De VVD verwacht van mensen een tegenprestatie als zij een bijstandsuitkering ontvangen. Vanaf 1 januari 2013 is dat wettelijk mogelijk. Bijstand is en blijft een tijdelijk vangnet dat wordt opgebracht door de belastingbetaler. Wij vinden het belangrijk dat mensen blijven meedoen in de samenleving, nieuwe contacten opdoen en de kans op
nieuw werk vergroten. Mensen die langdurig in de bijstand zitten krijgen een sollicitatieplicht en kunnen worden verplicht een bepaald aantal uren vrijwilligerswerk te doen. Regionaal maken we afspraken met bedrijven en verenigingen om mensen die een afstand hebben naar de arbeidsmarkt een periode vrijwillig in te zetten.

De VVD staat achter de gemeenschappelijke regelingen WerkSaam, maar vindt wel dat de gemeenteraden grip moeten houden op het beleid en de uitvoering. WerkSaam moet het beleid van de gemeente uitvoeren en geen eigen koers varen.

De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen.
Maar: uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Iemand die van een uitkering naar een baan gaat zou er financieel merkbaar op vooruit moeten gaan. Een te ruimhartig armoedebeleid verhindert dit. Een eigen bedrijf kan ook een manier zijn om uit een uitkering te komen, de VVD wil dit stimuleren. En er moet ook aandacht zijn voor armoede onder ZZP’ers. Ook zij moeten gebruik kunnen maken van bestaande minimaregelingen.

Bij schuldhulpverlening moeten 3 aspecten centraal staan: preventie, zelfredzaamheid en nazorg. Preventie kan verbeterd worden door goed contact met de woningbouwcorporaties (signaleren van huurachterstanden), voorlichting op scholen en budgetcoaches of schuldhulpmaatjes. Als mensen uit de schuldhulpverlening komen is het belangrijk om enige tijd de vinger aan de pols te houden zodat mensen niet opnieuw in de problemen komen. Wij willen dit aanbieden op vrijwillige basis, anderzijds: als mensen hier vanaf zien en opnieuw in de problemen komen is het logisch dat zij dan verantwoordelijk worden gehouden voor de consequenties van hun keuze.

De economische ontwikkelingen in de regio vragen om goed geschoold personeel. Helaas blijkt dit in sommige sectoren lastig. De Westfriese economie functioneert echter niet geïsoleerd. Sterker nog, veel van onze bedrijven hebben afzetmarkten door heel Nederland, of zelfs daarbuiten. Ook zijn veel bedrijven afhankelijk van de toevoer van goederen en diensten uit andere regio’s. Daarom willen wij enerzijds inzetten op een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en anderzijds investeren in om- en bijscholing van werkzoekenden om hun baankansen te vergroten. Onderwijsinstellingen moeten hier passende programma’s voor aanbieden zodat al op jonge leeftijd de interesse voor werkgebieden in onze regio wordt aangewakkerd. Omdat de overheid niet over de inhoud van het onderwijs gaat, zal door samenwerking met de schoolbesturen deze richting moeten worden ingeslagen.

Soms staan mensen tijdelijk aan de kant. De VVD staat voor een goed vangnet, maar benadrukt dat het minstens zo belangrijk is om te blijven investeren in de eigen vaardigheden en kennis.

De VVD is voor uitbreiding met een havo- en vwo-bovenbouw op het voortgezet onderwijs in deze gemeente. West-Friesland heeft geen aanbod van hoger onderwijs. Hierdoor missen mensen de kansen om hun talenten te ontwikkelen en gaan hun heil elders zoeken. Wij vinden dit een gemiste kans, met name kijkend naar de grote
potentie aan onderwijs en onderzoek gerelateerd aan de agrarische sector. Wij willen daarom inzetten op het vergroten van het opleidingsaanbod in onze regio, in het bijzonder voor technici en ambachtelijke vakmensen.