Om toerisme een boost te geven dient de gemeente zo min mogelijk regels te stellen voor toeristische activiteiten. De recreatieve potentie kan verder worden uitgebreid op het gebied van watersport, oeverrecreatie en dag- en verblijfsrecreatie. Dat kan door bereikbaarheid te verbeteren, maar vooral ook in sommige kernen de overnachtingsmogelijkheid te vergroten, zoals een hotelvoorziening. Zulke initiatieven moet de gemeente positief waarderen en faciliteren.

Om de focus in de toekomst mogelijk meer te kunnen verleggen van dagtoeristen naar toeristen voor een langer verblijf, staat de VVD positief tegenover het vergroten van de accommodatiemogelijkheden voor toeristen. We kijken hiervoor naast hotelaccommodaties ook naar campings en bed and breakfasts. Daarnaast wil de VVD de komst van openbare toiletten en kleine horeca stimuleren.

Seizoensverlengende voorzieningen worden ook aangemoedigd, zoals de nieuwbouw van het zwembad in Wervershoof. De watersport kan niet het enige zijn waar de gemeente zich op profileert, maar het is wel belangrijk dat het huidige voorzieningenniveau in stand blijft. De havens zijn immers een trekker van formaat. Alert zijn op de concurrentiepositie ten opzichte van andere havens is daarvoor echter essentieel. Bij het realiseren van ambities moet de gemeente de meest kansrijke weg kiezen: ondersteun initiatief van onderaf, maar ga niet zelf het wiel uitvinden.

Westfriesland en ook onze gemeente heeft cultureel veel te bieden aan onze inwoners en toeristen. Wij willen deze potentie benutten door regionaal samen te werken en Westfriesland als één regio te promoten naar toeristen. Wij focussen deze promotie primair op dagtoeristen uit het Noord-Hollandse kustgebied en Amsterdam. Daarnaast
zetten wij in op een specifieke groep langverblijvers: mensen die verblijven in een camper of reizen met een cruiseschip. Onze gemeente moet daarvoor goed ingericht zijn.

De VVD wil een uitbreiding van de bestaande recreatieve vaarroutes. De waterbergingsverplichting (bij bouwactiviteiten en oppervlakteverharding) moet, waar mogelijk, worden aangewend om bevaarbare sloten te creëren die worden aangesloten op bestaande vaarroutes. De gedachte om bevaarbaar water in het centrum van een kern te brengen moet serieus overwogen worden, het geheel aan waterwegen dat daardoor ontstaat zou een geweldige uitstraling krijgen.