Bezuinigingen hebben de gemeente gedwongen het groenonderhoud sober uit te voeren. Dat komt vooral omdat het Rijk het gebruik van het bestrijdingsmiddel roundup verbood. De VVD is echter van mening dat het huidige niveau beter moet binnen de mogelijkheden. Onze oplossingen zitten niet alleen in het verhogen van het budget, maar juist ook in het zoeken naar creatieve oplossingen. Denk aan hulp van burgers en bedrijven in ruil voor een tegenprestatie, of het laten adopteren van rotondes door bedrijven.

De VVD staat terughoudend tegenover (het doorgaan met) eco-bermbeheer. Het aankopen van groene buffers voor natuur wijzen wij in principe af.

Onkruidbestrijding op wegen en trottoirs mag wettelijk niet meer met bestrijdingsmiddelen. De wel toegestane methodieken moeten te vaak herhaald worden, zodat het budget snel op raakt en daardoor het onkruid lang blijft staan. Bovendien blijkt het beweerde milieuvriendelijke karakter van deze nieuwe technieken omstreden. De VVD wil dat de gemeente pogingen onderneemt om een wel toegestane techniek met bestrijdingsmiddelen te verkrijgen, zoals dat momenteel al landelijk wordt onderzocht. Voor een betere kwaliteit moet daar dan weer op worden overgeschakeld.

Wij vinden verder dat de gemeente de verkoop van zogeheten ‘overhoeken’ en snippergroen in het openbaar groen moet intensiveren.

Het milieubeleid van de gemeente moet gericht zijn op stimulerende maatregelen om het goede te doen in plaats van op beperkende regelgeving. Bij voorschriften in de vergunningen genieten doelvoorschriften de voorkeur boven middelvoorschriften.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het energieverbruik: het gemeentehuis in Wognum moet energieneutraal worden. Met de huidige aanpak is dat nog niet zo. Er moet echter meer gebeuren. In dat kader moet de gemeente (qua advies en evt. gezamenlijke inkoop) verenigingen ondersteunen die hun accommodaties ook energie-neutraal willen maken. Dat wordt ook verplicht met de wet BENG en daarom wordt dit een minimumbasis voor alle bestaande accommodaties. De VVD stelt een deltaplan voor om het energieverbruik terug te brengen en het voordeel in te zetten voor meer investeringen voor energieverbruik.

Kantoren die verhuurd worden mogen vanaf 2023 niet meer een energielabel hebben slechter dan C. In de komende periode zal de gemeente dit moeten inventariseren en zonodig actie ondernemen: wat de VVD betreft moeten bijvoorbeeld bedrijven gestimuleerd worden om te groeien naar label A. Kansarme ruimtes die niet meer rendabel kunnen worden aangepast kunnen dan bijvoorbeeld verdwijnen of een nieuwe functie krijgen, eventueel door verkoop aan een partij die wel wil/kan investeren.

0 op de meter moet het uitgangspunt zijn bij alle gemeentelijke accommodaties. Daarnaast zal de gasmeter binnen afzienbare tijd verdwijnen, onze gemeente moet daar een voortrekkersrol in nemen. Niet alleen bij woningen, ook bij bedrijfsgebouwen. Samenwerking met de corporaties, huurders en bedrijven om deze enorme transitie vorm te geven is daarvoor een eerste vereiste en daarop moet fors worden ingezet. (Verder zie onder Bouwen).

De VVD is tegen meer / hogere windmolens in deze gemeente. Zonne-energie, biomassa, aardwarmte en dergelijke innovatieve technieken steunen wij. Voor wat gemeentegrond betreft willen wij geen zonnepanelen op agrarische grond en/of bouwgrond. Zonnepanelen willen wij bij voorkeur op daken.