Zorg moet allereerst in eigen omgeving gezocht worden, bij familie, vrienden en buren. Ten eerste omdat de hulp en betrokkenheid vanuit de naaste omgeving liefdevoller, warmer en beter is. Ten tweede omdat de overheid het niet allemaal meer kan betalen (vergrijzing, steeds meer zorgbehoevenden en steeds minder mensen die het moeten opbrengen). Door te stimuleren dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, kan dit het beste gerealiseerd worden. De VVD vindt dat het budget moet worden besteed aan een vangnet voor als het echt niet meer zelf lukt. Want niemand mag in de kou blijven staan.

De VVD bepleit een blijvende aandacht voor het “keukentafelgesprek” bij zorgvragen, hier moet de nodige tijd en aandacht aan besteed worden om een goed beeld te krijgen van de situatie en wat ervoor nodig is om deze te verbeteren. De zorgbehoevende heeft recht op onafhankelijke bijstand bij het keukentafelgesprek. De mantelzorger moet ook altijd bij dat gesprek zijn. De gemeente moet investeren in preventieve maatregelen en moet daartoe samen met zorgverzekeraars of –aanbieders samenwerken.

De VVD wil geen betuttelend beleid, wij willen dat mensen zoveel mogelijk de regie over hun eigen bestaan voeren: behoud van waardigheid is essentieel. Daarnaast willen wij dat er een actief vrijwilligersbeleid wordt gevoerd. Initiatieven die ondersteuning bieden aan mensen die voor een ander zorgen, via vrijwilligerswerk of mantelzorg, worden gefaciliteerd en gestimuleerd.

De gemeente heeft met haar nieuwe beleid op het gebied van welzijn (beter bekend als de ‘herijking welzijnsbeleid’) wat de VVD betreft de juiste koers ingezet. Datzelfde geldt voor de opzet van het Welzijnsplein en de sociale wijkteams. Wel willen wij dat de gemeente hieraan veel meer bekendheid geeft: wat te doen bij een zorgvraag, wie
gaat erover, waar?

Langdurig werklozen kunnen in het kader van werkervaring opdoen ingezet worden bij de ondersteuning van ouderenbeleid.

Bij ontwikkeling en uitvoering van ouderenbeleid wordt altijd advies ingewonnen van de Stichting Samenwerkende Ouderen Medemblik.

Om samen met onze ouderen te werken is een goede communicatie nodig. Dat betekent dat er rekening mee moet worden gehouden dat sommige mensen niet goed kunnen lezen omdat zij niet of slecht zien, analfabeet of laaggeletterd zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van video’s of pictogrammen. Het moet natuurlijk zo zijn dat
de informatie alle burgers bereikt. Daarnaast moet deze informatie niet alleen leesbaar, maar ook begrijpelijk zijn.

Eenzaamheid kan leiden tot psychische problemen zoals angst en depressieklachten. Ook kunnen fysieke klachten toenemen. Andere mogelijke gevolgen zijn vervuiling, overlast en betalingsachterstanden. Voor het welzijn van ouderen is het noodzakelijk hen uit het isolement te halen. Wij willen dan ook inzetten op eenzaamheidsbestrijding: met de groei van de vergrijzing groeit ook de urgentie hiervan!

Voor mensen met een eigen huis die besluiten hun woning aan te passen of levensloopbestendig te maken omdat zij daarin langer zelfstandig willen blijven wonen, speelt de financiering een rol. Lang niet alle senioren hebben voldoende spaargeld om dergelijke maatregelen te betalen. Ook is het voor deze doelgroep moeilijk om geld te
lenen. Daarom is landelijk de blijverslening bij SVn in het leven geroepen, de VVD steunt dit beleid.

De gemeente moet het langer zelfstandig blijven wonen ook stimuleren door zaken als valpreventiecursussen, medische fitness, telefooncirkels (en moderne varianten daarvan) te stimuleren.

De gemeente biedt ruimhartig ondersteuning en waardering aan de mantelzorgers via het Wmo-beleid. Zij vinden het vaak vanzelfsprekend wat ze doen, maar daarvoor mag veel meer waardering worden geuit. Respijtzorg t.b.v. de mantelzorger moet nadrukkelijk in de aandacht. Ook kleine zaken zijn hier vaak van belang.