Uitgangspunt van financiën is dat alleen geld wordt uitgegeven dat binnenkomt. Als de rijksoverheid taken decentraliseert is het beschikbare budget leidend ook voor de aanloopkosten. Tekorten op de begroting moet de gemeente allereerst dekken door te kijken naar wat er in de eigen organisatie kan veranderen.

Wij willen de lasten niet verschuiven naar bedrijven en burgers. De gemeentelijke lasten en heffingen mogen maximaal met inflatie stijgen. Een besparing op de rioolkosten kan worden gevonden door het Gemeentelijk RioleringsPlan periodiek bij te stellen en elke vier jaar aan te besteden. Op basis van aanbesteding en de forecast worden vervolgens de tarieven bepaald.

Bij de rioolheffing willen we het tarief voor woningen en niet-woningen gelijktrekken. Het huidige systeem is oneerlijk. Bedrijven, scholen, dorpshuizen, sporthallen, enz. zijn na de fusie door de verandering van de heffingswijze onevenredig veel gaan betalen.

De VVD wil de hondenbelasting afschaffen, maar dit mag niet gecompenseerd worden door een verhoging van de OZB, het moet een werkelijke lastenverlaging betekenen. Als de belasting niet wordt afgeschaft moet in ieder geval de netto-opbrengst worden aangewend voor het inrichten van hondenuitlaatplaatsen en het opruimen van vervuiling.

Het werk in het gemeentehuis is al behoorlijk gereorganiseerd maar kan nog efficiënter worden uitgevoerd, dat was immers het fusiedoel. De VVD wil de volgende normen daarbij stellen: 1) het nominale personeelsbudget (incl. inhuur derden en gemeenschappelijke regelingen ) zal jaarlijks met 1% worden verlaagd; 2) prijscompensatie in budgetten vindt alleen plaats als het Rijk die ook in het Gemeentefonds toepast. Periodiek moet worden gekeken of de organisatie nog adequaat aansluit op de ambities . Met een flexibele schil kan hier goed op worden ingespeeld.

De reiskosten woon-werkverkeer voor het gemeentepersoneel moeten zo snel mogelijk worden afgebouwd, aangezien dit geen cao-verplichting is.

De VVD wil dat de gemeente de tarieven voor alle diensten doorberekent tegen kostprijs (geen opslagen, alleen de werkelijke kosten).