Bouwen, bouwen, bouwen: dat is ons standpunt. De VVD wil van de gemeente en de regio een hoogwaardig woon- en werkgebied maken. Wij moeten (als regio) de kansen pakken die ontstaan rondom de groei van Amsterdam. De hoofdstad blijft de komende decennia groeien maar kan niet genoeg bouwen binnen de eigen grenzen. Wonen in Amsterdam is voor velen onbetaalbaar geworden. De druk vanuit de hoofdstad (evt. indirect via de duinrand) neemt hierdoor toe. Hier kan Westfriesland (en Medemblik) in beeld komen.

De vraag naar woningen in onze regio neemt dan toe. Wij moeten dat proces dus op gang helpen. Een deel van die vraag moeten we opvangen, met als gevolg dat de neerwaartse of stagnerende trend in ons regionale bevolkingsverloop wordt gekeerd. Het is niet de bedoeling een tweede overloop à la jaren 70 te krijgen, maar wel ruimte te bieden aan een deel van die vraag. Het zou nogal wat problemen die met een stagnerende of wegtrekkende bevolking te maken hebben, oplossen. Jonge gezinnen met kinderen vormen, met een blik op de toekomst, hierbij een belangrijke doelgroep.

Goede voorzieningen dragen bij aan een hoogwaardig woon- en werkgebied. Dit voorzieningenniveau staat onder druk: scholen sluiten, dorpshuizen hebben het moeilijk. Maar juist het actief bewerkstelligen van bevolkingsgroei biedt hiervoor de oplossing. Het versterken van de werkgelegenheid is daarbij een noodzakelijke voorwaarde willen we geen complete pendelregio worden, daarom moet de economische positie van de gemeente en de regio beter worden benut en verder worden uitgebouwd. Het begin is er, maar het moet sterker.

Om dit op gang te helpen moet onze lobbykracht bij de provincie en Den Haag sterk zijn. Het gemeentebestuur zal zich hier, met alle (regionale) partners, gezamenlijk voor moeten inzetten. In de nieuwe Regionale Woonvisie 2017 is de richting al voorzichtig ingeslagen, het is nu zaak voortvarend te werken aan het vervolg.

Ook langs andere weg kunnen we vestiging stimuleren: namelijk door de bouw van meer ouderenwoningen! Immers, door een groter aanbod daarvan zullen ouderen in de gemeente daar naartoe verhuizen en hun huidige woning, koop of huur, achterlaten. Die komen dan weer beschikbaar voor wachtende huidige maar ook voor nieuwe inwoners, o.a. jonge gezinnen (doorstromingseffect).

Om grip te houden op de snel veranderende ontwikkelingen en steeds actueel hierop te kunnen inspelen, vindt de VVD het noodzakelijk om elke vijf jaar een woningbehoefteonderzoek te doen. Om de ambitie richting het terugdringen / stabiliseren van krimp effectief te maken is hierbij van groot belang dat de vervangingsbehoefte binnen de regio in beeld wordt gebracht en blijvend wordt gemonitord.

Landelijk verschuift de trend, maar Westfriesland is nog steeds een koopregio (68% van de woningen is een koopwoning, landelijk gemiddelde is 55%). Het woningaanbod moet (blijven) aansluiten op de woonvoorkeuren van onze (potentiële) inwoners. Wij willen meer bouwgronden voor koopwoningen, specifiek in de categorie koop tot en met € 250.000,- en middelhoge huur tussen € 700 – € 1.000,-. Per kern moet in kaart worden gebracht wat de vraag is. De middelhoge huurcategorie mag tegenwoordig als aparte categorie in het bestemmingsplan worden opgenomen, zo kan de gemeente actief sturen. Als de markt het niet oppakt, mogen wettelijk ook woningcorporaties hierin investeren. Hiermee willen we tegemoet komen aan de bestaande woningbehoefte in Westfriesland maar ook aan de belangstelling van elders, zie boven, ook een manier om vestiging te stimuleren. Met de Crisis- en herstelwet in de hand kunnen we hierin sneller resultaten boeken.

Het aantal ouderen in de gemeente gaat fors toenemen, deze trend is onafwendbaar. De gemeente moet daarom het ontwikkelen van levensloopbestendige woningen en nieuwe woonvormen voor ouderen krachtig stimuleren, vooral in kernen met basisvoorzieningen. Bijvoorbeeld ook meergeneratiewonen en groepswonen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het toenemend voorkomen van dementerende mensen.

De VVD vindt dat vergunninghouders (ex-asielzoekers met een verblijfsvergunning) bij de toewijzing van woningen niet vóór moeten gaan op starters. Deze positieve discriminatie roept weerstand op en is tegenover jonge mensen
uit Westfriesland die al jaren op een woning wachten niet uit te leggen. Ook leidt de verplichte voorrang, omwille van haast en druk, ertoe dat niet altijd de meest geschikte woning wordt toegewezen. Mede op aandringen van de VVD Medemblik is de regionale huisvestingsverordening daarom op dit punt gewijzigd: alle kwetsbare groepen worden nu gelijk behandeld.

Om de bouw in zijn algemeenheid te stimuleren en de regeldruk te verminderen, is de VVD voorstander van het afschaffen van het welstandstoezicht op bouwplannen (behalve waar dit wettelijk verplicht is zoals bij beschermd dorpsgezicht). Een beeldkwaliteitsplan is eerlijker dan de beoordeling door een commissie. Ook vinden wij het niet juist om eigen aanvullende regels rond ruimtelijke ordening en bouwen toe te voegen waar het met de landelijke regelgeving ook al voldoende kan. Daarom zullen wij initiatieven voor zulke lokale eisen zeer kritisch tegen het licht houden.

De VVD is, in tegenstelling tot de provincie, van mening dat er ook buiten bestaand bebouwd gebied in bepaalde gevallen bebouwing moet kunnen worden toegestaan. Het is ook landelijk niet mogelijk om de woningbouwopgave volledig binnenstedelijk te realiseren (bron: Centraal Planbureau voor de Leefomgeving). De huidige situatie is veel te beperkend zodat goede plannen stranden of jaren duren. De gemeente zou haar invloed moeten aanwenden bij de provincie bijvoorbeeld om de provinciale structuurvisie hierop te wijzigen.

Dat betekent uiteraard niet dat wij óveral maar willen laten bouwen! Nieuwe woningbouwplannen willen wij situeren:
1.in bestaand bebouwd gebied (inbreiden)
2. en vervolgens (uitbreiden) in aansluiting op bestaande woonwijken (of als Ruimte voor Ruimte-project bij verdwijnende agrarische bebouwing).
3. in de linten dient de aansluiting zoveel mogelijk bij bestaande lintbebouwing gezocht te worden.

De VVD wil dat bij bouwplannen nu al rekening wordt gehouden met de gasloze woning. Thans moet een te bouwen woning nog steeds worden aangesloten, waardoor straks jarenlang ongebruikte gasleidingen in de bodem liggen. Het is echter mogelijk om alvast geen gasleidingen meer te leggen en daarvoor een ontheffing van het
Bouwbesluit te vragen aan de rijksoverheid (dit kan alleen bij kleine projecten van 5 – 25 woningen, maar dit is al een goed begin). Verder kunnen in het straks op te stellen Omgevingsplan aanvullende duurzaamheidseisen worden gesteld, bijvoorbeeld beoordelingsregels opnemen die ervoor zorgen dat een afwijkactiviteit altijd kan
worden toegestaan.

Bij de uitvoering van de hele energietransitie moet de gemeente ondersteuning en expertise van de netwerkbeheerder vragen: iedere keuze is immers van invloed op het gehele energiesysteem. Door gebiedsgericht te programmeren kunnen investeringen in vastgoed, openbare ruimte en energienetwerken elkaar versterken.

Het instellen van een energieloket bij onze gemeente, waar men terecht kan met alle vragen hieromtrent, wil de VVD bevorderen.

Om voldoende grond voor eventuele toekomstige woningbouw beschikbaar te houden is de VVD terughoudend met het toestaan van ontwikkelingen op gemeentegrond die woningbouw in de weg kunnen zitten, zoals zonneweiden. De exploitatietermijn van zonneweiden is daarvoor veel te lang. Wij steunen gebruik van zonne-energie, maar kijken dan allereerst naar zonnepanelen op daken en andere situeringen in plaats van gemeentelijke grond. (Bij zonneweiden op particuliere grond is het een andere zaak, hier is de gemeente vergunningverlener i.p.v. eigenaar en is onze positie anders).

De VVD vindt dat er meer mogelijkheden moeten komen voor situaties waarin kinderen een woning voor hun ouders willen realiseren op hetzelfde perceel. Daarnaast moeten regels voor mantelzorgwoningen verruimd worden, en moet op een eenvoudige manier ruimte zijn voor de realisatie van kleinschalige zorgboerderijen voor ouderen. Prima initiatieven zoals De Tulp in Andijk moeten niet door betuttelende regelgeving in de weg worden gezeten.

De VVD wil de komende tijd gebruiken om de semipermanente huisvesting van arbeidsmigranten en vergunninghouders af te bouwen. Alle mensen die hier rechtmatig verblijven hebben recht op een permanente woning. We moeten stoppen met clusteren van doelgroepen. Seizoensarbeiders (mensen van buiten ons land die alleen gedurende het seizoen hier bij een bedrijf werken) mogen wel bij het bedrijf worden gehuisvest in semipermanente huisvesting die voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Wij willen een verdergaande discussie over het permanent bewonen van recreatie-woningen. De huidige situatie is onbevredigend, zeker waar dit al heel lang ongemoeid is gelaten. Daar waar sprake is van een volwaardige woning (conform Bouwbesluit ) kan het complex een aanvraag indienen voor het toestaan van het permanent bewonen van deze woningen.

De Omgevingsvisie vervangt in de toekomst alle bestaande structuurvisies, beleidsplannen en beleidsvisies. Het wordt geen optelsom van stukken maar één integrale visie voor de fysieke leefomgeving met beleidskeuzes op hoofdlijnen. Dit gebeurt ook provinciaal en landelijk, doel is meer ruimte voor lokaal initiatief en minder regels. De VVD wil dat onze gemeente de omgevingsvisie vaststelt zoals die bedoeld is: lokaal wat kan en centraal wat moet. De visie moet uitgaan van het ‘ja, mits’-principe en niet van het ‘nee, tenzij’-principe. De Omgevingsvisie moet ruimte bieden, geen beperkingen opleggen.