De VVD wil een kleine, krachtige overheid die de kerntaken goed op orde heeft. De praktijk wijst uit dat de beste ideeën en oplossingen van inwoners zelf komen. Eigen verantwoordelijkheid, initiatief en zelfredzaamheid vooraf aan de vraag wat de gemeente kan doen. Uiteraard voorziet de gemeente wel in basisvoorwaarden: zoals een veilige leefomgeving en een stevig vangnet in de sociale voorzieningen voor mensen die het niet op eigen kracht redden.

Voor diverse taken bestaan er gemeenschappelijke regelingen (hierna: GR), op regioniveau of zelfs groter. Deze vervullen een nuttige functie maar leggen ook een groot beslag op de gemeentelijke middelen. De VVD is er voor om elke vier jaar als gemeente een afweging te maken hoe wij tegen het deelnemerschap en functioneren van zo’n regeling aankijken. De uitvoering van taken zou door een GR zoveel mogelijk verzelfstandigd moeten worden: beleid bij de GR/gemeente, uitvoering geprivatiseerd in aparte rechtspersonen. De GR CAW kan volgens de VVD worden opgeheven.

Reserve-opbouw van GR’en moet worden gelimiteerd (max. 5% jaaromzet), de gemeenteraden moeten meer zeggenschap en controle krijgen (bv door in GR’en de mogelijkheid op te nemen ook raadsleden af te vaardigen in het AB). Reserves kunnen door het verminderen van uitgaven worden versterkt of door het afzonderen van extra inkomsten.

Het emancipatiebeleid moet op alle beleidsterreinen tot uitdrukking komen. Waar het personeelsbeleid aangaat vindt de VVD echter wel dat kwaliteit altijd prioriteit moet krijgen boven gewenste diversiteit. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij emancipatie, maar de VVD is geen voorstander van initiatieven zonder bewezen meerwaarde.

Onze inwoners moeten kunnen volgen en begrijpen wat onze gemeente doet en hoe deze het beleid uitvoert. Dat vraagt om klare taal en eenvoudige regels: helder uitgelegd en geschreven vanuit de vraag van inwoners zelf. Voor wie daaraan behoefte heeft moet persoonlijk contact of de schriftelijke weg mogelijk blijven.