De land- en tuinbouw verandert snel, het ruimtelijk beleid voor het buitengebied moet ruimte bieden om hier flexibel naar te kunnen handelen. In ieder geval moet de verruiming van het provinciale beleid t.a.v. grotere agrarische bouwpercelen voor grootschalige vormen van landbouw in het gemeentelijke beleid tot zijn recht komen.

Het provinciale beleidskader ‘Ruimte voor Ruimte’ moet door de gemeente worden gestimuleerd: gezien het toenemende aantal agrarische bedrijven dat stopt en daardoor vrijkomende agrarische bebouwing, zal deze regeling vaker kunnen worden gebruikt, ten dienste van woningbouw, dat moeten we dan ook doen!

De gemeente moet economisch duurzame bedrijfsvoering en –ontwikkeling aanmoedigen en ruimte geven voor neventakken en teeltondersteunende voorzieningen (incl. nieuwe vormen van agrarische bedrijfsgebouwen). De VVD ziet in het kader van het behoud van het landschappelijke karakter in het algemeen meer in vollegrondsteelt en bollenteelt dan in kassenteelt. In gebieden als het Grootslag ligt dat anders.

Voor het huisvesten van seizoensarbeiders zijn de volgende huisvestingsopties (alle binnen het agrarisch bouwperceel) relevant: inpandig binnen bestaande bedrijfsgebouwen, nieuwbouw en units. Ook is huisvesting in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen een goede mogelijkheid.

De realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS) geschiedt uitsluitend op basis van vrijwilligheid. De begrenzing van de EHS heeft geen consequentie voor de bestemming van de gronden. Pas nádat de begrensde gronden voor de natuurfunctie zijn aangekocht zijn wij bereid de agrarische bestemming te wijzigen in een natuurbestemming.

Gemeentelijk beleid moet bevorderen dat een LandbouwEffectRapportage (LED) wordt opgesteld voor functiewijzigingen in het landelijk gebied die MER-plichtig zijn of een afname van het agrarisch productieareaal tot gevolg hebben (van minimaal 100 ha.).

De overlast van ganzen blijft voor ons een doorn in het oog. In samenwerking met andere overheden en natuurbeheerders moet die actief worden teruggedrongen. Agrariërs, maar ook recreanten, hebben hier baat bij. De VVD schroomt niet om te kiezen voor reductie van de ganzenpopulatie door jacht of eierenkloppen. De contacten met de provincie hierover moeten in deze richting worden geïntensiveerd omdat de maatregelen daar vandaan moeten komen en er nu te weinig wordt toegestaan.

Agrariërs moeten noodzakelijke werkzaamheden ’s nachts kunnen uitoefenen, aan hen worden al veel milieu-eisen gesteld die een realistische bedrijfsvoering in de weg zitten. Nieuwe stankgevoelige objecten in het agrarisch gebied die gevolgen hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van andere bedrijven, moeten worden uitgesloten. Binnen de wettelijke regelgeving wordt voor het vaststellen van geluidswaarden specifiek rekening gehouden met agrarische activiteiten (zowel ’s nachts als overdag).

Er mag geen sprake zijn van afwenteling van waterberging vanuit andere (bestemmings)plannen naar het landelijk gebied. Het principe om waterberging binnenplans op te lossen moet het uitgangspunt zijn. Voor het oplossen van het watervraagstuk moet in eerste instantie gekeken worden naar mogelijke combinaties met andere functies (natuur, recreatie) vóórdat sprake is van berging in het agrarisch gebied. Sloten waarvan de gemeente eigenaar is, c.q. onderhoudsplichtig is, zullen jaarlijks worden geschoond om een efficiënte waterafvoer te garanderen en om wateroverlast te voorkomen.

Bij de voorbereiding van nieuwe projecten op het gebied van onder meer woningbouw, infrastructuur, etc. moet er aandacht zijn voor de doorstroming van het landbouwverkeer. Het verdient aanbeveling om de belangrijkste wegen die van belang zijn voor de doorstroming van het landbouwverkeer (planologisch) te beschermen. Ook bij de inrichting van de weg (Duurzaam Veilig) moet met het landbouwverkeer rekening worden gehouden. Ook het bermbeheer verdient aandacht. De gemeente moet de optie met agrariërs bespreken om bermbeheer aan hen uit te besteden tegen een vergoeding.

De VVD wil een betere balans tussen de wens van agrariërs om duurzamer te produceren en de voorschriften voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen, dit staat momenteel niet in een realistische verhouding tot elkaar. Daarom: ter voorkoming van overlast van overwaaiende onkruidzaden naar aangrenzende landerijen en in verband met de verkeersveiligheid zullen bermen tijdig, zonodig pleksgewijs, worden gemaaid. De onkruidbepalingen in de APV moeten actief worden gebruikt.

De VVD wil de geurverordening veehouderij flexibiliseren.